Deprem Güvenliği ve Depremsellik Raporları

MAYA RESIDENCES ETİLER TAŞIYICI SİSTEM ve DEPREMSELLİK KABULLERİ, ŞİRKET UYGULAMALARI

Maya Residences Etiler Sitesi tarafından 14.11.2019 tarihinde yaptırılmış deprem analiz raporuna aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.dropbox.com/sh/c2sdnwsz70yxqd5/AADYs9Sd6WDGAHroaqb0MCvua?dl=0

MAYA ŞİRKETLER topluluğu TARAFİNDAN HAZIRLANMIŞTIR © HAZİRAN 2001

İÇİNDEKİLER

1. Maya Residences Etiler projesi taşıyıcı sistem ve depremsellik kabulleri, şirket uygulamaları raporu. Haziran 2001

2. Maya Şirketler Topluluğu deprem mühendisliği danışmanı Prof. Dr. Özal Yüzügüllü (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) tarafından hazırlanan. Maya Residences Etiler projesi yapısal tasarım ve imalatlarına ait rapor.

3. Maya Şirketler Topluluğu tarafindan 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Maya Residences Etiler projesi ve sahiplerine gönderilen mektup.

Maya Residences EtilerMAYA RESIDENCES ETİLER PROJESİ TAŞIYICI SİSTEM ve DEPREMSELLİK KABULLERİ, ŞİRKET UYGULAMALARI

1. Tasarım

Maya Residences yapılanna ait mimari ve inşaat mühendisliği konsept projeleri, avan projeleri, tasarım geliştirme spesifikasyonları ve uygulama projelerinin değerlendirilmesi ve onayı ABD nin San Francisco şehrinde faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen projelendirme bürolarından olan SOM (Skidmore, Owings & Merrill international Ltd.) şirketine yaptırılmıştır. Uygulama projeleri ise aynı şirketin eşgüdüm içerisinde çalıştığı Design Grup Ltd. Şii., İstanbul firması tarafindan iki büronun yakın işbirliğiyle hazırlanmıştır.

Mimari ve inşaat mühendisliği konsept projelerinin ve tasarım kriterlerinin oluşturulmasında. San Francisco gibi yüksek deprem riski taşıyan bir bölge için hazırlanmış olan deprem yönetmeliğinin ve dolayısıyla Amerikan Yapı Yönetmeliklerinin (Uniform Buiiding Code 1994 Edition) referans alınması yanında. Amerikan Beton Enstitüsü Betonarme Şartnamesi, Amerikan Çelik Enstitüsü Çelik Şartnamesi, sanayileşmiş ülkelerdeki mühendislik gelişmeleri dikkate alınarak hazırlanmış olan 1997 tarihli "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik", TSE Betonarme Şartnamesi, TSE Çelik Bina Şartnamesi veri olarak alınmıştır.

2. Zemin Koşulları

Proje yapılannın üzerinde yer aldığı zemin koşullarının ayrıntılı olarak bilinmesi amacıyla, 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Geoteknik Anabilim Dalı yetkililerine hazırlatılan çalışma çerçevesinde doğal zemin seviyesinden itibaren 25 metreyi bulan sondajlar yapılmış ve bulgulara göre zemin profili ve yapışı, yeraltı su durumu hazırlanan geoteknik değerlendirmelerle irdelenmiştir. Ek olarak Nisan 1997 de yine İstanbul Teknik Üniversitesi Geoteknik Anabilim Dalı yetkililerine yaptırılan "Tasarım Depremi Özellikleri ve Yerel Zemin Tabakalarının Davranışı" başlıklı çalışma ile konunun detayları da değerlendirilmiş ve 1994 tarihli raporla eşdeğer ve çalışmaları daha da geliştiren detay tespitleri yapılmıştır. Proje sahasında yapılan sondajlar sonucunda zemin profilinin tümüyle Trakya formasyonuna ait sağlam kumtaşı-kütaşı istifinden oluştuğu belirlenmiştir. Tasarlanan temel sistemi anakayaya oturmakta olup, istatiksel çalışmalar sonucunda bulunan deprem manyitüdü ve böyle bir depremin İstanbul taban kayasında oluşturacağı en büyük yatay yer ivmesimn bir zemin büyütmesi olmadan yapılara etkiyeceği değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki Maya Residences projesi zemini. İstanbul`da görülen çeşitli zemin tipleri itibariyle en şanslı zemin özelliklerine sahip bölgelerden birindedir. Temel yapıları için gerekli olan zemin emniyet gerilmesi değeri, ülkemizin uzman üniversiteleri ve bilim adamlarınca hazırlanan raporlara göre 1400 kPa olarak tespit edilmiş, tasarımlarda 600 kPa değerinin rahatlıkla kullanılabileceği tavsiye edilmiş, bununla birlikte temel proje ve hesaplamalan yapılırken olabildiğince tutucu bir yaklaşımla 400 kPa değeri proje hesap verişi alınarak, örneğiyle pek karşılaşılmayacak yüksek bir emniyet payı kabulü yapılmıştır. Zemin etüdü çalışmaları çerçevesinde, sondajlar sırasında ve sondajları takiben yeraltı suyu gözlemleri de yapılmıştır. Sondajlarda yeraltı suyuna rastlanmamış olup, yeraltı suyu harekelinin sadece süreksizlik düzlemleri boyunca olabildiği gözlenmiştir.

3. Maya Residences Projesi Strüktürel Tasanın Standartları

Betonarme strüktür tasanmında
TS 500 (TSE Betonarme Şartnamesi)
ACI 318-95 (Betonarme Yapılar için Yapı Kodları, Amerikan Beton Enstitüsü)
Çelik strüktür tasanmında
TS 648 (TSE Çelik Bina Şartmanesi)
AISC (Çelik Şartnamesi, Amerikan Çelik Enstitüsü)
Betonarme malzemelerde
Beton smifi BS 25
28 günlük beton basınç dayanımı 250 kg/cm2
Betonarme çeliği malzemelerinde Çelik çubuk sınifi BÇ III Minimum akma sinin 4200 kg/cm2
Çelik profillerin standardında
Kullanım sınıfı FE 37
Minimum akma sınırı 2400 kg/cm2
Çelik birleşim elemanlarmda Kaynaklı birleşimlerde T S 3357 kurallan Civatalı birleşimlerde TS 648 kurallan temel hesap verileri olarak değerlendirilmiştir.

Yapısal strüktür hesaplamalannın statik analiz değerlendirmelerinde T S 500 standardı verilerinin yük kombinasyonları kullanılmıştır. Analizler Amerika kaynaklı STAAD III-ISDS bilgisayar hesaplama programı ile yapılmıştır. Hesaplamalarda üç boyutlu detaylı sonlu elemanlar modelleri analiz edilerek tasarımlar sonuçlandırılmıştır.

Yapısal strüktür hesaplamalannın dinamik analiz değerlendirmelerinde ise San Francisco depreminden sonra revize edilen Amerikan deprem kodlan ile birlikte, ülkemizde 1997 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılara Ait Yönetmelik" kullanılmışıtr. Deprem yüklerinin analizinde ETABS bilgisayar hesaplama programı kullanılarak, üç boyutlu modellerle çekirdek perdeler detaylı olarak ele alınmıştır. Analizler sonucunda yapılan etkileyen deprem kuvvetlerinin tamamının çekirdek perde ve normal perdeler tarafindan karşılanacağı şekilde kabuller yapılmıştır. 30 cm kalınlığındaki kirişsiz betonarme döşemeler depremde oluşacak yatay kuvvetleri diyafram şeklinde çalışarak perde duvarlara aktaracak ve böylece deprem kuvvetlerine karşı etkin çözümler üretilmiş olacaktır.

Özetle gerek depremsellik etüdierine göre alınan deprem kuvvetleri, gerekse en güvenilir radye tip temel, perde ve kirişsiz döşeme sistem seçimiyle birlikte, proje yapılarının öngörülen deprem kuvvetleri karşısında emniyetle fonksiyon göstereceği teknik açıdan detaylı olarak incelenmiş ve tespit edilmiştir.

4. Maya Residences Projesi Strüktürel İmalat Standartları

Depremsellik bakımından güvenilir yapılar tasarlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmiş olması yanında, bu titizliğin birebir oranda uygulamaya taşınması da en önemli yapım stratej ilerinin basında gelmektedir. Betonarme yapı sistemi imal edilirken yönetmeliklere, proje detaylarına uymak konusunda gerekli titizliğin gözetilmesi, şantiye teknik personeli görevlerinin yerine getirilmesinde birinci koşul olarak kabul edilmektedir. Bu hedefte sürekliliğin sağlanması amacıyla, şantiye uygulama ve teknik personeli, gerçekleştirilen imalat prosedürleri konusunda düzenli ve periodik olarak teknik eğitime tabi tutulmaktadır.

Ayrıca yerinde gerçekleştirilen betonarme yapı imalatlarmda kullanılan beton ve demir teçhizatın öngörülen mukavemetlere sahip olmasını teminen, düzenli olarak yapısal imalat testleri yapılmakta ve bu işlemler belgelenmektedir. Düzenli olarak yapılmakta olan bu testlerin objektifliği açısından, ilgili teknik yetkililer her zaman devrede olmakta ve ihtiyaç duyulan raporlamalar hazırlanmaktadır. Denetimlere ek olarak her ay çapraz kontrollar yapılarak, uygun teknik düzeydeki bir üniversitenin inşaat mühendisliği yapı malzeme laboratuvarına, örnekleme yöntemiyle seçilen malzeme numuneleriyle başvurulmakta ve betonarme yapımında kullanılan malzeme kaliteleri sürekli olarak kontrol edilmektedir. Şantiyede yerinde dökülen beton imalatlardan tesadüfi seçilen örnekler alınmakta ve bu beton örnekleri uluslararası standartlarla tariflenmiş teknik prosedürlere göre beton küp basınç testlerine tabi tutulmaktadır. Aynı şekilde yönetmeliklerin betonarme sistem elemanlarının imalatından sonra öngördüğü beton kürlenme sürelerim takiben, imalatı tamamlanmış betonarme elemanlardan da karotla numuneler alınmaktadır. Bu sayede betonarme yönetmeliklerinin, imalatların tamamlanmasından sonra betonarme strüktürler için öngördüğü gerekli taşıma ve basınç değerlerine ulaşılması gerekliliği de kontrol edilmektedir. Yerinde devam eden imalatlardan alınan numune beton küplere ait kırma testleriyle, inşaatlarda kullanılan beton malzemenin yönetmeliklerin öngördüğü kürlenme süreleri ve basınçlar altındaki mukavemet ölçüm değerleri tespit edilmekte ve tüm bu işlemler kayıt edilerek. standartlara uygunluktan belgelenmektedir. Gerçekleştirilen bu işlemler bir şantiye yapım zorunluluğudur.

Strüktürel kabullerin sahada doğru şekilde uygulanmasının örneklenmesi maksadıyla, 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Konsolosluğu nün Maya Residences projesinde konutlar kiralama isteği çerçevesinde, US Department Of State (ABD Dışişleri Bakanlığı) yetkililerine yerinde yaptırdığı strüktürel inceleme çalışması gösterilebilir. US Department of State uzmanlarınca inşaatlarda yapılan spesifik çalışmalarda strüktürel sistem analiz edilmiş ve projenin imalatı tamamlanmış betonarme yapılarında, beton ve demir donatı için teknik paşometre ölçümleri ve diğer tetkikler yapılmıştır. Söz konuşu çalışmalar sonucunda binalann deprem mühendisliği açısından İstanbul`da inşa edilmekte olan en güvenilir yapılar grubuna girdiği ve uluslararası deprem güvenliği standartlanna uygunluğu da yetkililerce tespit edilmiştir.

Uzun vadeli değerlendirmelerin yapılabilmesi maksadıyla projelere ait bütün mühendislik yapılannın avan, uygulama projeleri, zemin raporları, sondaj bulguları, depremsellik raporları, statik raporları, şartnameler, laboratuvar test sonuçtan, şantiye imalat kontrol belgeleri, geçici ve kesin kabul tutanakları, projenin tamamlanmasının ardından 30 yıl süreyle arşivlenmekte ve muhafaza altına alınmaktadır. Bu sayede gerekli olduğu takdirde ve dönemde imalatlarla ilgili tüm detay bilgilere ulaşılabilmektedir.

Sonuç olarak şirketimiz Maya Residences projesinde yüksek güvenlikli ve performanslı bir taşıyıcı sistem tesisi için yüksek bir hassasiyet seviyesinde, zemin koşullandı bu konuda uzman ve deneyimli bilimadamlanna analiz ettirmiş, gelişmiş ülkelerde tatbik edilmekte olan yüksek yapım standartlanm tasanm ve uygulama aşamasında gerçekleştirmiş ve yapım sürecinde sürekli denetlemelerle nihai ürüne en yüksek evsafta ulaşılması amacıyla gerekli olan tüm kaynakları kullanmıştır.Gönder

ETİLER RESIDENCES PROJESİ YAPISAL TASARIM VE İMALATLAR/ İLE İLGİLİ RAPOR


1 - YAPISAL TASARIM

Yapısal Tasarımın ana bileşenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

a-Sısmik Tehlike ve Tasarım Depremi

Deprem Yönetmeliğinde bina tipi yapılar için Deprem Tehlikesi, ve hesaplarda kullanılacak katsayılar, Deprem Bölgeleri Haritasında belirlenmiştir. Buna rağmen bununla yetinilmemiş ve genekllikle özellik arzeden köprü vs. gibi mühim yapılarda kullanılan ve sadece inşaat sahasını için noktasal deprem tehlikesi analizi yaptırılmıştır.Bu analiz sonuçları üst yapı tasanmında kullanılmak üzere zemin etüd sonuçları ile birleştirilmiştir.

b-Zemin Statik ve Dinamik Davranışı

İnşaat sahasının değişik bölgelerinde yapılan 9 adet sondaj sonuçları İTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Bölümünde değerlendirilmiş ve buradan zemin katmanlannın hem statik hem de dinamik parametreleri detaylı olarak belirlenmiştir.

c-Yapısal Sistemin Tasanmında Kullanılan Yönetmelik ve Standardlar

Deprem Tasanmında , ABD`de SanFrancisco Depreminden sonra revize edilmiş UBC ( Uniform Buiiding Code) Deprem Şartnamesi yanında bu şartnameye çok benzerlik arzeden ve 1.1.1998 de yürürlüğe giren son deprem yönetmeliği" Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik " esasları kullanılmıştır.

Betonarme tasrımında TS 500, ACI 318-95 (ABD Beton Şartnamesi) ve Çelik tasarımlarında ise TS648 veAlSC (ABD Çelik Şartnamesi) esas alınmıştır.

d- Statik ve Dinamik Analizler

Statik analiz TS500 yük kombinasyonlarına göre ABD Kaynaklı STAAD III-ISDS bilgisayar programı ile yapılmıştır. Analizde üç boyutlu sonlu elemanlar kullanılmıştır. Dinamik Analiz ise yine ABD kaynaklı ETABS bilgisayar programı ile üç boyutlu olarak yapılmıştır.

Dinamik tasarımda en konservatif yaklaşım kullanılmış ve yapılan etkileyen deprem kuvvetlerinin tamamının , çekirdek perde ve normal perdeler tarafından taşınacağı öngörülmüştür.


2-İMALAT VE DENETİM

Temeller taban kayasma oturmasına rağmen radye temel olarak hesaplanmış ve imal edilmiştir. Temel imalatı ve Kaba İnşaat Grubunca titizlikle kontrol edilmiştir.

Betonarme sistemin inşaatında ve hasas ölçülerde deforme olmayan kalıp sistemleri ve yüksek kaliteli hazır beton kullanılmıştır. Beton döküm işlemi standardlara uygun bir şekilde her adımı Kaba İnşaat Grubu elemanları tarafından İmalat kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmiştir. İmalatın bütün detayları "İmalat Kontrol Formlarına" işlenmek suretiyle arşivlenmiştir. Yapılarda kullanılan betonlardan alınan numunelerin 7 ve 28 günlük basınç mukavemet test sonuçları "Beton Numuneleri Takip Çizelgeleri"ne muntazam bir şekilde işlenmiştir.

Betonarme Yapılarda kullanılan donatı çeliğinin kalitesi en az beton kalitesi kadar önemlidir. Depreme dayanıklı inşaatta kullanılan çeliğin mukavemeti kadar düktilitesi de o derecede mühimdir. Bunun bilincinde olarak , beton testlerine paralel olarak donatı testleri de İTÜ laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir.

Betonarme imalatın en can alıcı detayı olarak nitelendirilebilecek çelik donatının , afet yönetmeliğine ve projesine göre imal edilip kalıplar içine minimum toleransla yerleştirilmesidir. Bu konu da da Kaba İnşaat Grup Elemanlar`, gerekli titizliği göstermişlerdir.

SONUÇ

Maya Residences Etiler projesinin tasarımı son ABD ve Türk Yönetmeliklerinin gereklerin! eksiksiz ve hatta fazlasıyla yerine getirmekte ve imalat. projesinde öngörüldüğü şekilde titizlikle ve her adımı kontrollü olarak devam etmektedir.

Prof.Dr.Özal Yüzügüllü

Gönder06 Eylül, 1999

Maya Residences`in Değerli Ev Sahibi,

Ulus olarak, hepimizi derin acıya boğan, Üîkemizde büyük oranda can ve mal kaybına yol açan deprem felaketi dolayısıyla üzüntülerimizi bir kez daha ifade ederken, sizlere Maya Residences`le ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmayı gerekli gördük.

Bilindiği gibi, Proje kapsamındaki yapıların, mimari ve mühendislik tasarımları, ABD`nin San Fransisko şehrinde faaliyet gösteren, dünyaca ünlü Skidmore Chvings & Merril Tasarım Bürosunca yapıldı. Mimari ve İnşaat Mühendisliği Konsept projelerinin ve tasarım kriterlerinin oluşturulmasında. San Fransisko Deprem Yönetmeliğim referans alan Amerikan kodları (Uniform Buiiding Code, `1994 Edition) yanında, Sanayileşmiş Ülkelerdeki Mühendislik gelişmelerim dikkate alan 1997 tarihli `Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik`, TSE Betonarme Şartnamesi, Amerikan Beton Enistitüsü Betonarme Şartnamesi, TSE Çelik Bina Şartnamesi, Amerikan Çelik Enstitüsü Çelik Şartnameleri veri olarak alınmıştır.

Uygulama Projeleri, bu konuda uzman kadroları organizasyonununda barındıran, Design Grup tarafından yukandaki kodlar dikkate alınarak yapılmış ve yönetmeliklerde zorunluluk olmadığı halde yapılar statik analiz dışında, deprem kuvvetlerim karşı gelişmiş ülkelerde kullanılan programlara göre, Dinamik Analize tabi tutularak tasarlanmış bulunmaktadır. Uygulama projeleri SOM tarafından incelenerek onaylanmakta, ayrıca Maya Şirketler Grubunun statik danışmanı İnşaat Yüksek Mühendisi İrfan Balioğlu tarafından tetkike tabi tutulmaktadır.

Tasarımda kararlaştırılan yüksek standart ve yüksek yapı mukavemeti kararları, uygulamada tavizsiz uygulanmakta, yüksek beton mukavemetinin elde edilmesin!, garanti altına alacak laboratuar deneyleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Deprem kuvvetlerine karşı ortaya çıkan enerjinin alınması ve deprem ivmelerim büyütme veya büyütmeme konusunda çok önemli bir faktör zemin koşullarıdır.

Etiler Maya Residences yapılannın yer aldığı zemin koşullannın ayrıntılı olarak bilinmesin! sağlamak üzere 1994 yılında, doğal zemin seviy esinden itibaren 25 metreyi bulan 9 adet sondaj yapılmış ve sondaj bulgulanna göre zemin profili ve yapışı, yeraltı su durumu Geoteknik Değerlendirmeyle irdelenmiştir. Bu tesbitlere göstermektedir ki, zemin profili tümüyle Trakya formasyonunun en sağlam istifîerinden oluşmaktadır. Temel sistemi anakayaya oturmakta olup, sondajlarda yeraltı suyuna rastlanılmamsı önemli bir avantaj teşkil etmektedir. Nisan 1997 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Geoteknik Bölümüne yaptırılan `Zemin İncelemesi ve Deprem Özelliklerinin Tayini Araştırması`, 1994 yılındaki çalışmayla aynı sonuçları vermiştir. Bu araştırmalar göstermektedir ki, Maya Etiler Residence zemini İstanbul`da bulunan çeşitli bölgeler itibariyle en şanslı zemin özelliklerine sahip yerlerin basında gelmektedir. Bilimadamlannca tesbit edilen zemin taşıma gücü 14 kg/cm iken, alabildiğim bir tutucu yaklaşımla, temel projeleri yapılırken, teminin 4 kg/cm2 yük taşıyacağı kabulü yapılarak, bu sektörde pek örneğiyle karşılaşılmayacak bir emniyet payı kullanılmıştır.


Maya Etiler Residences zemin koşulları ile ilgili , bilimadamlannca yapılan çalışmalara göre, 475 yıl dönüşüm peryoduna karşı gelen deprem özelliklerinin tasarımda dikkate alınması kararlaştınlırken, zemin yapısının İstanbul`da gerçekleşmesini hiç bir şekilde temenni etmeyeceğimiz bir depremin, istanbul taban kayasında oluşturacağı en büyük yatay yer ivmesin! büyütmeyeceği, yine aynı bilimadamlannca ileri sürülmektedir.


Temel sistemi, genellikle çok yüksek yapılarda öngörülen düzenlemeleri dikkate alacak şekilde yüksek oranda güvenlik katsayısıyla tasarlanmış olup, ana taşıyıcı kütleler 125 cm. kalınlığında radye temellere taşıttınîmıştır.


Özetle, Şirketimiz ülkemizde ender görülebilecek bir titizlikle zemin koşullarım, bu konuda uzman ve deneyimli bilim adamlanna incelettirmiş, uygar ülkelerde tatbik edilmekte olan, yüksek standartların tasarım ve uygulama aşamasında gerçekleştirilmesi için her türlü maddi fedakarlığı yaparak, gönül rahatlığıyla oturulabilecek, yüksek güvenli yapılan siz değerli dostlanmızın kullanımına sunmaktadır.


Gerek zemin koşullan, gerekse yapı standarttan ve uygulama kalitesi bakımından İstanbul`un en güvenilir yapılanndan olan Etiler Residences Kompleksim gerçekleştirmenin haklı gururunu taşırken, 17 Ağustos ve benzerleri acıların bir daha yaşanmamasını istiyor, sizlere sağlıklı, mutlu ve güvenli günler diliyoruz.

Saygılarımızla,

Maya Residences

Müşteri ilişkileri
Okunma Sayısı: 3468   |   Güncelleme Tarihi: 21.11.2019    Sayfayı Yazdır
İstanbul

Tüm hakları saklıdır © 2018
web.tasarim.namikerdemkaya.com